همه نوشته در مجموعه: کلبه هایی ییلاقی ماسال

ییلاق اولسبلنگاه ماسال کجاست!؟

طی سالهای اخیر شاید نام اولسبلندگای ماسال به گوشتان خورده باشد، اما این منطقه زیبایی ییلاقی کجاست!؟

مشاهده